โครงการไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยา

โดยสถาบันอานนท์ไบโอเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

****************

 

ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล เซ็นต์ข้อตกลง /  เทปบันทึกออกอากาศรายการทิดบ้วนชวนคุย

 

อ.สง่า เอื้อตระกูล บรรยาย / หนังสือความร่วมมือ

                ตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้เชิญ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันอานนท์ไบโอเทค ให้ร่วมวางแผนทำโครงการโครงการไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยา เพื่อที่จะพัฒนาเป็นสถาบันร่วมกันต่อไปนั้น ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง โครงการโครงการไบโอเทคโนโลยีและเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยา ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารของทางมหาวิทยาลัย ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงหลายท่านได้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยาย อาทิเช่น อ.ธวัชและ อ.แสงจันทร์ เจียศิริพงษ์กุล เจ้าของฟาร์มเห็ดแรกของประเทศไทย ของครอบครัวเอื้อตระกูล ที่บ้านร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี 2517 ดร.ภัทร์ หนังสือ เจ้าของผู้นำทางด้านการผลิตสมุนไพร ที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาของสมุนไพร และความเสถียรของตัวยา ที่สามารถเก็บให้มีคุณภาพนานๆด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานการผลิตสากล เช่น CODEX, GMP เป็นต้น นพ.นครินทร์ พลสุวรรณ จากโรงพยาบาลราชสาส์น ที่เป็นผู้นำแพทย์ทางเลือก ที่ทั้งทางจังหวัดฉะเชิงเทราและกระทรวงสาธารณสุข เลือกให้เป็นนายแพทย์และโรงพยาบาลต้นแบบของการแพทย์แบบผสมผสาน ดร.สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง ผู้มีประสบการณ์สูงทางด้านระบบเครือข่ายไอที เป็นคนไทยคนแรกที่สร้างฟอนส์ภาษาไทยขึ้นเมื่อปี 2519 สามารถฉายภาพยนต์พร้อมกัน 16 เรื่องในคอมพิวเตอร์เมื่อปี 2526 เป็นเจ้าของสมองกล Stupid box ที่ช่วยแก้ปัญหาในความล่าช้าของระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบ Bonding ที่ไม่เหมือนใคร คุณจักรภฤต บรรเจิดกิจ ผู้ที่สามารถเร่งหรือกระตุ้นให้ปลวกเพาะเห็ดโคนออกมานอกฤดูได้เป็นคนแรกของโลก

 

ดร.สุพัตร์โชว์ระบบคอมพิวเตอร์ / ท่านอธิการบดีบรรยาย

 

บรรยากาศการบรรยาย / ร่วมเป็นสักขีพยานในบันทึกความร่วมมือ

                  แน่นอนที่สุด ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้บรรยายหลัก คือ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมบรรยายถึงวัตถุประสงค์และความตั้งใจของท่าน ที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางด้านไบโอเทคและเห็ดเศรษฐกิจกับเห็ดเป็นยา รวมทั้งต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำทางด้านระบบไอที เพื่อนำไปพัฒนาสังคม เช่น โรงเรียน หมู่บ้าน วัด ให้เป็น e village ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ในส่วนของสถาบันอานนท์ไบโอเทค ก็ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สง่า เอื้อตระกูล ประธานสถาบันอานนท์ไบโอเทค เป็นผู้ร่วมบรรยายตั้งแต่ประวัติและมูลเหตุในการก่อตั้งสถาบันมาตั้งแต่ครอบครัวเอื้อตระกูล ที่ทำการเพาะเห็ดมานานกว่า 40 ปีแล้ว ไฮไลท์ของการบรรยายพิเศษคราวนี้นั้น ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้เป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน ที่จะร่วมมือกันพัฒนาความรู้ด้านนี้ร่วมกันจากนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการได้ที่
ดร.ทิพย์รัตน์ ประทุมพร 086-1839586
อ.สง่า เอื้อตระกูล 086-9154321
คุณรวิพร เงินโสภา 0860830202


 

 

HOME

 

 

 

 

Copyright ANONbiotec All rights reserved.

design by FINE INFO